Algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van the art of tea.
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Betaling en prijzen
 • Artikel 13 - Klachtenregeling
 • Artikel 14 - Geschillen
 • Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Bijlage I: Formulier voor herroeping

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door the art of tea. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en the art of tea.;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen the art of tea. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de the art of tea.

The Art of Tea

Grote Houtstraat 153 zwart

2011 SL Haarlem

Telefoonnummer: 023-5316060

E-mailadres: [email protected]

Winkel openingstijden:

 • Maandag    11:00 – 18:00 uur
 • Dinsdag        9:30 – 18:00 uur
 • Woensdag    9:30 – 18:00 uur
 • Donderdag   9:30 – 21:00 uur
 • Vrijdag          9:30 – 18:00 uur
 • Zaterdag       9:30 – 18:00 uur
 • Zondag       11:00 – 18:00 uur

The Art of Tea, Herbs & Spices is gesloten op de volgende dagen:

 • 1 Januari
 • 1e Paasdag
 • 1e Pinksterdag
 • 1e Kerstdag

Indien de winkel op andere dagen gesloten is zal dit op de website vermeld worden. Natuurlijk kunt u op deze dagen uw bestelling plaatsen in onze webshop, deze wordt op onze eerstvolgende werkdag door ons verwerkt.

KvK-nummer: 74804618

Btw-identificatienummer: 860032760B01       behorende bij De Haarlem Tea Company

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van the art of tea. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van the art of tea. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als the art of tea. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden the art of tea. niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt the art of tea. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door the art of tea. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft the art of tea. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal the art of tea. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. the art of tea. kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien the art of tea. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. the art of tea. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van the art of tea. waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Op non-food producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. the art of tea. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. the art of tea. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Indien the art of tea. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4. Indien the art of tea. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Op food producten:

5. Het herroepingsrecht van de door the art of tea. geleverde producten is uitgesloten op de producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd. Dit omvat producten die kunnen bederven, verouderen of de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen zoals thee, kruiden, specerijen, koffie, chocolade, nougat, honing, suiker, noten en andere food-producten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als the art of tea. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan the art of tea.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) the art of tea. Dit hoeft niet als the art of tea. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door The Art of Tea, Herbs & Spices verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als the art of tea. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als the art of tea. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als the art of tea. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na digitale ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. the art of tea. vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij the art of tea. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. the art of tea. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. the art of tea. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat the art of tea. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door the art of tea., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover the art of tea. kan doen gelden indien the art of tea. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van the art of tea., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. the art of tea. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan the art of tea. kenbaar heeft gemaakt.

3. the art of tea. is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde (e-mail) adressen.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal the art of tea. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5. PostNL bezorgt uw bestelling. Houdt u bij uw bestelling rekening met hun bezorgdagen en sluitingsdagen tijdens feestdagen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij the art of tea. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan the art of tea. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling en prijzen

1. Bij Bestellingen via de webshop kan de consument uitsluitend vooruit betalen. Indien de consument een andere betaalwijze verkiest kan hier contact over worden opgenomen met the art of tea.

2. Producten die niet vooruit zijn betaald worden niet bezorgd tenzij de consument een andere regeling met the art of tea. heeft getroffen.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan the art of tea. te melden.

4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dient(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 9% of 21% btw.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten kunt u schriftelijk melden via info@theartoftea.nl , onder vermelding van alle relevante gegevens en een omschrijving van de klacht.

2. Bij levering dient de consument de producten direct te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde goederen overeenstemmen met het overeengekomene.

3. Zichtbare tekortkomingen dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij the art of tea. te worden gemeld.

4. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, kleur en de vorm van geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die the art of tea. levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van the art of tea. en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.

5. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de consument. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.

6. Bij the art of tea. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door the art of tea. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7. Indien de klacht gegrond blijkt zal the art of tea. de desbetreffende producten vervangen.

8. De Consument is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan the art of tea.

9. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen the art of tea. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

the art of tea. behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan the art of tea. Daarmee houdt the art of tea. zich aan de wet Persoonsregistraties. the art of tea. maakt in sommige gevallen gebruik van klantgegevens voor een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de consument om zichzelf van deze lijst te verwijderen.